Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. 
Lehe sisu loata kopeerimine keelatud.

Järgnevalt on toodud kolm lihtsat sammu, kuidas selgitada välja, mida on võimalik maaüksusele ehitada.

1. Ehitustegevust suunab kohalik omavalitus (KOV)!

Uuri linna või valla planeeringuid (üld-, osaüld-, detailplaneeringud), koostatud projekte (teeprojektid, vee – ja kanalisatsiooniprojektid)  ja ehitusmäärust!

Linna või valla planeeringutega saab tutvuda kov-i kodulehtedel: Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn

2. Analüüsi piirkonda!

Maaüksusel võib ehitustegevus olla piiratud, kui see asub tee ja/või veekogu ääres või kui kinnistul on tehnovõrgud (elektri õhuliinid).

Kitsendusi põhjustavad:

vesi: ranna või kalda kallasrada, veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd, piiranguvöönd; veehaarde sanitaarkaitsevöönd; maaparandushoiuala;
taristu: teekaitsevöönd ja tee sanitaarkaitsevöönd; tehnovõrkude kaitsevöönd, kujad;
keskkonnakaitse: kaitseala, hoiuala, püsielupaiga piiranguvöönd, kaitsmata põhjaveega ala;
muinsuskaitse: muinsuskaitseala kaitsevöönd, kinnismälestise kaitsevöönd.

Kinnistul asuvate kitsenduste ja tehnovõrkudega saab tutvuda maa-ameti geoportaalis.

3. Planeering on ühiskondlik kokkulepe!

Selgita välja, mis huvigrupid võivad olla planeeringust huvitatud ja nende ootused võimaliku planeeringu suhtes. Tutvu asumiseltside põhikirjadega, räägi naabrite ja asumiseltside eestkõnelejatega.Planeeringu lahenduse koostamisel kaasatakse ametid ja asutused, kes lähtuvad seadustest, normidest ja arengukavadest, nt:

Keskkonnaamet jälgib, et planeeritud lahendus vastab keskkonnaalastele õigusaktidele. Eesmärk on tagada looduskeskkonna kaitse.
Muinsuskaitseamet teostab järelevalvet mälestiste ja muinsuskaitsealade üle.
Maanteeamet jälgib, et planeeringus toodud liikluslahendus on ohutu ega halvendaks olemasolevatele teedel liiklemist.
Päästeamet  jälgib, et planeering vastab tuletõrjeohutusnõuetele ja planeeringualal on võimalik läbi viia päästetöid.tehnovõrkude valdajad vaatavad üle, et planeeringus toodud tehnovõrkude lahendus oleks teostatav. Samuti jälgivad, et oleks tagatud olemasolevate võrkude korrashoid.

NB planeerimisprotsessi kaasatakse veel erinevaid asutusi  sõltuvalt planeerimisettepaneku iseloomust (nt Tehnilise Järelevalve Amet, Lennuamet, Põllumajandusamet jt)

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia – omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Sul on maatükk ja sa soovid alustada ehitustegevust aga ei oska kuskilt alustada. Loe siit, kuidas lihtsalt välja selgitada, mida sa oma krundile ehitada võid.

Loe edasi