Kuidas toimub uute katastriüksuste moodustamine?

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. 
Lehe sisu loata kopeerimine keelatud.

Vastavalt maakorraldusseadusele peab katastriüksuste jagamisel ehk uute piirikujude moodustamisel kinni pidama maakorraldusnõuetest: arvestada looduslike piire (kraav, tee, kõlviku serv), otstarbekat ligipääsu igale tükile, maaparandussüsteemide terviklikust ja valgalade voolusuundi, vältida maakasutuse ribasust ja kiildumist.

Katastriüksuse jagamine ilma detailplaneeringuta.

1.Omanik(ud) esitab linnavalitsusele avalduse katastriüksuse jagamiseks koos katastriüksuse plaani koopiaga, millele kantud jagamise piiride kulgemise ettepanek ja omaniku(de) allkiri. Avaldusel tuleb näidata maakasutuse sihtotstarbed, moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid.

2. Linna-või vallavalitsuse maakorraldusteenistus kooskõlastab katastriüksuse jagamise plaani ja edastab selle kas omanikule/omanikele või maamõõtjale.

3. Omanik/omanikud esitab avalduse maamõõtjale katastriüksuse jagamiseks koos linnavalitsuses kooskõlastatud katastriüksuse plaaniga, millel piiride kulgemise ettepanek.

4. Maamõõtja tähistab looduses jagamisega moodustatavate katastriüksuste piirid ja koostab katastriüksuse jagamise ja uute katastriüksuste moodustamise toimikud, esitab toimikud linna-või vallavalitsuse maakorraldusteenistusele ja katastrifailid geoinfoteenistusele.

5. Linna- või vallavalitsusele esitatud avalduse ja katastriüksuste plaanide alusel linnavalitsus võtab vastu korralduse nõusoleku andmiseks katastriüksuse jagamiseks. Korraldusega määratakse uute katastriüksuste aadressid/nimetused, maakasutuse sihtotstarbed, maksustamishinnad ja vajadusel kitsendused.

6. Maamõõtja saab linna-või vallavalitsusest korraldused ja esitab katastriüksuse jagamise toimiku katastribüroole uute katastriüksuste registreerimiseks Maakatastris.

7. Katastribüroo kontrollib esitatud andmed, registreerib uued katastriüksused. Katastribüroo väljastab registreeritud katastriplaanid omanikule/omanikele või omaniku avalduse alusel maamõõtjale ja edastab Kinnistusosakonnale uute katastriüksuste plaanid.

8. Omanik/omanikud pöördub uute katastriüksuste plaanidega notari poole ja notar koostab omaniku/omanike avalduse esitamiseks Kinnistusosakonnale kande muutmiseks kinnistusraamatus.

9. Katastriplaanide ja omaniku/omanike avalduse alusel kinnistusosakond teeb kanded kinnistusraamatus.

Katastriüksuse jagamine detailplaneeringuga

1.Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada linnavalitsusele avaldus. Detailplaneeringu koostamisest loe siit.

2. Kehtestatud detailplaneeringu alusel maamõõtja tähistab looduses jagamisega moodustatavate katastriüksuste piirid ja koostab uute katastriüksuste moodustamise toimikud, esitab toimikud linnavalitsuse maakorraldusteenistusele ja katastrifailid geoinfoteenistusele ja toimingud lähevad edasi eelpool toodud järjekorras.

Kliendikogemus

Koostöö Plaan Oü’ga on olnud pikaajaline ning mitme projekti põhine. Töökäik, konstruktiivne ja tulemustega. Kärt on asjaajamisel väga iseseisev ja aina harvemini esinevalt, initsatiivikas. Tänud ja edu!

Kalev Raidjõe
Vöerahansu Farm OÜ tegevjuht

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Sul on maatükk ja sa soovid alustada ehitustegevust aga ei oska kuskilt alustada. Loe siit, kuidas lihtsalt välja selgitada, mida sa oma krundile ehitada võid.

Loe edasi