Eesti planeerimissüsteem

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. 
Lehe sisu loata kopeerimine keelatud.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele kuulub Eestis ruumilise planeerimise tegevuse korraldamine ja järelevalve Rahandusministeeriumi valitsemisalasse (VVS § 65 lg 1). Eestis toimub ruumiline planeerimine erinevat liiki planeeringute kaudu, olenevalt planeeritava ala suurusest, planeeringu eesmärgist või planeeritava objekti iseloomust. Planeerimismenetlus on avalik ning planeeringu koostamise korraldaja peab planeerimismenetlusest avalikkust teavitama (PlanS § 9 lg 1). Samuti on igaühel õigus osaleda menetluses ja avaldada arvamust planeeringu kohta (PlanS § 9 lg 2).

Eestis kehtib erinevate planeeringu liikide vahel hierarhiline süsteem , kus liigilt detailsema planeeringu koostamisel tuleb järgida liigilt üldisemaid kehtivaid planeeringuid, et tagada ruumilise arengu järjepidevus ja planeeringute kooskõla. Selleks, et oleks võimalik kaasas käia aja jooksul toimuvate muudatustega, on detailsema planeeringuga võimalik täpsustada üldistusastmelt järgmist planeeringut.

Eestis võib planeeringuid jagada neljaks põhiliigiks: üleriigiline planeering, maakonnaplaneering, üldplaneering ja detailplaneering. Uute mõistetena toodi kehtivasse planeerimisseadusesse sisse riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Riigi tasandil koostatavad planeeringud on üleriigiline planeering (PlanS § 13 lg 6), riigi eriplaneering (PlanS § 27 lg 7) ja maakonnaplaneering (PlanS § 55 lg 4). Kohaliku omavalituse tasandil koostatavad planeeringud on üld- ja detailplaneering (PlanS § 74 lg 8, PlanS § 124 lg 10) ning kohaliku omavalituse eriplaneering (PlanS § 95 lg 6). Kehtivas planeerimisseaduses on kokku viidud keskkonnamõjude strateegiline hindamine ja planeeringu koostamise menetlus. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine tuleb koostada kõikidele planeeringu liikidele (PlanS § 16 lg 1, PlanS § 28 lg 1, PlanS § 58 lg 1, PlanS § 77 lg 1, PlanS § 96 lg 1) v.a detailplaneeringule. Erandjuhtudel tuleb keskkonnamõjude strateegiline hindamine viia läbi ka detailplaneeringu koostamisel (PlanS § 124 lg 5). 

 

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Sul on maatükk ja sa soovid alustada ehitustegevust aga ei oska kuskilt alustada. Loe siit, kuidas lihtsalt välja selgitada, mida sa oma krundile ehitada võid.

Loe edasi