Kohaliku omavalituse roll detailplaneeringu koostamise korraldajana

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. 
Lehe sisu loata kopeerimine keelatud.

Planeeringuotsuste tegemine kuulub administratsiooni diskretsiooni mõiste alla, moodustades planeerimisdiskretsiooni. Eesti õigusruumis on diskretsiooni mõiste toodud haldusmenetluse seaduse § 4 lõikes 1. Selle kohaselt on kaalutlusõigus ehk diskretsioon haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel (HMS § 4 lg 1). Sama seaduse § 4 lõike 2 kohaselt tuleb kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Halduskohtumenetluse seadustiku § 158 lõikest 3 tulenevalt kontrollib halduskohus kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti või tehtud toimingu õiguspärasust, hinnates ka kaalutlusõiguse piiride ja eesmärgi ning muude kaalutlusreeglite järgimist haldusorgani poolt.

Eeltoodust lähtuvalt peab kohalik omavalitsus planeerimisdiskretsiooni teostades detailplaneeringu menetlemisel kaitsma avalikke huvisid mõistlikul viisil. Seejuures on kohalikul omavalitsusel kohustus diskretsioonivolitust kasutada õiguspäraselt ja otstarbekalt. Samas on kohalikule omavalitusele antud suur roll planeerimisdiskretsiooni teostada – põrkuvate huvide omavaheline kaalumine on omavalitsusüksuse pädevuses ja sinna kohus kaalutlusreeglite järgimise korral ei sekku. Planeerimismenetlus erinebki tavapärasest haldusmenetlusest ulatusliku kaalutlusõiguse tõttu, kus isiku õigeaegsel kaasamisel ja ärakuulamisel on suurem roll, võrreldes tavapärase haldusmenetlusega.

Planeeringu menetlus peab avaliku halduse osana olema orienteeritud avalikele huvidele. Seejuures ei ole avalikud huvid konstantne nähtus, vaid nad on seotud konkreetse ajaga ning nad muutuvad koos ajaga.

Kokkuvõtvalt on detailplaneeringulahendus kohaliku omavalituse kaalutlusotsus. Planeerimisdiskretsioon on küll kohtu poolt kontrollitav, kuid kontroll on küllaltki piiratud, arvestades planeeringute erisust, s.o administratsiooni suhteliselt suurt tegevusvabadust planeeringute koostamisel.

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Sul on maatükk ja sa soovid alustada ehitustegevust aga ei oska kuskilt alustada. Loe siit, kuidas lihtsalt välja selgitada, mida sa oma krundile ehitada võid.

Loe edasi