Artiklid

Kuidas edukalt osaleda planeeringu lahenduse koostamisel

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Eestis ruumilist keskkonda reguleeriv planeerimisseadus sätestab, et planeeringu alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi (PlanS § 27 lg 5, § 74 lg 3, § 95 lg 4, § 124 lg 3) ning planeeringulahendus peab kandma kogukondlike väärtusi (PlanS § 8). Planeeringu koostamise korraldaja

Loe edasi

Detailplaneeringu vaidlustamine

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Planeeringu menetlus koosneb erinevatest menetlusetappidest ja menetluse käigus tuleb teha arvukaid vaheotsuseid. Alljärgnevalt on antud ülevaade detailplaneeringu koostamise etappidest ning toodud välja võimalused, kuidas isikud saavad mõjutada planeeringu menetlemise protsessi. Planeerimismenetlust võib üldistades jagada kuude etappi: detailplaneeringu algatamine, lahenduse koostamine, detailplaneeringu kooskõlastamine,

Loe edasi

Kohaliku omavalituse roll detailplaneeringu koostamise korraldajana

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Planeeringuotsuste tegemine kuulub administratsiooni diskretsiooni mõiste alla, moodustades planeerimisdiskretsiooni. Eesti õigusruumis on diskretsiooni mõiste toodud haldusmenetluse seaduse § 4 lõikes 1. Selle kohaselt on kaalutlusõigus ehk diskretsioon haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel (HMS § 4

Loe edasi

Detailplaneering kui kokkulepe avalikkusega

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Planeerimismenetluse üheks eesmärgiks on planeeringuga seotud erimeelsuste lahendamine ja erinevate isikute huve ning avalikku huvi arvestava tasakaalustatud lahenduse saavutamine (PlanS § 10 lg 1). Kohalik omavalitsus peab planeeringu menetlemise käigus piisava tõhususega täitma seadusest tulenevaid kohustusi avalikkuse kaasamisel, erinevate seisukohtade arvesse võtmise

Loe edasi

Kohaliku omavalitsuse tasandil koostatavad planeeringud

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Kohaliku omavalitsuse üldplaneering koostatakse kogu valla või linna territooriumi kohta. Üldplaneeringu eesmärk on kujundada linna või linnaosa ruumilise arengu põhimõtted, mis võetakse aluseks edasiste ruumiliste otsuste tegemisel (PlanS § 74 lg 1). Üldplaneering on eelkõige kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, detailplaneeringu koostamise ja teatud

Loe edasi

Riigi tasandil koostatavad planeeringud

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Kõige kõrgemat järku planeering on üleriigiline planeering, mille eesmärk on luua riigi territooriumi terviklikku ruumilist arengut suunav strateegiline kava, mis seostub ka riigipiiri taga toimuvaga. Üleriigiline planeering on maakonnaplaneeringu alus (PlanS § 13 lg 5). Üleriigilise planeeringu mõte on seada riigi kestliku

Loe edasi

Eesti planeerimissüsteem

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele kuulub Eestis ruumilise planeerimise tegevuse korraldamine ja järelevalve Rahandusministeeriumi valitsemisalasse (VVS § 65 lg 1). Eestis toimub ruumiline planeerimine erinevat liiki planeeringute kaudu, olenevalt planeeritava ala suurusest, planeeringu eesmärgist või planeeritava objekti iseloomust. Planeerimismenetlus on avalik ning planeeringu

Loe edasi

Kuidas toimub uute katastriüksuste moodustamine?

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Vastavalt maakorraldusseadusele peab katastriüksuste jagamisel ehk uute piirikujude moodustamisel kinni pidama maakorraldusnõuetest: arvestada looduslike piire (kraav, tee, kõlviku serv), otstarbekat ligipääsu igale tükile, maaparandussüsteemide terviklikust ja valgalade voolusuundi, vältida maakasutuse ribasust ja kiildumist. Katastriüksuse jagamine ilma detailplaneeringuta. 1.Omanik(ud) esitab linnavalitsusele avalduse katastriüksuse

Loe edasi

Detailplaneeringu koostamise etapid

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Detailplaneeringu koostamise protsess on tihtipeale keeruline ja tavakodanikule hoomamatu. Suuremas plaanis võib protsessi jagada kuude suuremasse etappi:   1. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku koostamine ja planeeringu algatamine Detailplaneeringu algatamiseks on vaja esitada kohalikule omavalitsusele kavand soovitud ehitustegevuse kohta (eskiislahendus). Eskiisi koostamisel on mõistlik

Loe edasi

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Autor: Kärt Vabrit. Artikli autoriõigused kuuluvad Plaan OÜ-le. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud. Järgnevalt on toodud kolm lihtsat sammu, kuidas selgitada välja, mida on võimalik maaüksusele ehitada. 1. Ehitustegevust suunab kohalik omavalitus (KOV)! Uuri linna või valla planeeringuid (üld-, osaüld-, detailplaneeringud), koostatud projekte (teeprojektid, vee – ja kanalisatsiooniprojektid)  ja ehitusmäärust! Linna või valla planeeringutega saab

Loe edasi

Kliendikogemus

Koostöö Plaan Oü'ga on olnud pikaajaline ning mitme projekti põhine. Töökäik, konstruktiivne ja tulemustega. Kärt on asjaajamisel väga iseseisev ja aina harvemini esinevalt, initsatiivikas. Tänud ja edu!

Kalev Raidjõe
Vöerahansu Farm OÜ tegevjuht

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Sul on maatükk ja sa soovid alustada ehitustegevust aga ei oska kuskilt alustada. Loe siit, kuidas lihtsalt välja selgitada, mida sa oma krundile ehitada võid.

Loe edasi