Projektid

Lõunakeskuse laienduse detailplaneering

0203_pilt_DPeskiis_L6una

3D joonise autor: arhitekt Ülo Peil
 

Planeeringu etapp:

Kehtestamine
 
Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavale maa-alalekaubandus ja teenindushoonetele ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse planeerimine.

Käesoleva detailplaneeringuga soovitakse luua kaubanduspargile paremaid juurdepääsu ning parkimisvõimalusi ning hajutada külastajatevoogu, andes uue mugava juurdepääsu olemasoleva peahoone praegusest tagaküljest.

Planeeringulahenduse põhjendus

Planeeringuala asub Tartu äärealal, suurte magistraaltänavate – Riia ja Ringtee vahelisele alal. Planeeringualal ning lähiümbruses asub erinevaid avalikkusele suunatud äriettevõtteid ja asutusi, millest suurim on Lõunakeskuse kaubandus- ja vabaajakeskus, kus asub lisaks äri- jateeninduspindadele Tartu ainus siseliuväli, Ahhaa 4D elamuskino, seikluspark, minizoo, erinevad toitlustuskohad, spordiklubi jne. Lähiümbrusse jääb Tartu Teaduspark, Tartu Arestimaja, ehitusjaaianduskeskus Bauhof, Sotka mööblipood, Alexela ja Statoili tanklad jne.

Vastavalt TNS Emori uuringule „Tartu kaubanduskeskuste seire 2013“ on Lõunakeskus kõigetuntumaks ja sagedamini külastatavaks kaubanduskeskuseks Tartumaal. Lõunakeskuse kuvand erineb oluliselt Tartu kesklinna kaubanduskeskustest. Tartu ja Tartumaaelanike hinnangul on liigitatud keskmise lisaväärtusega ostukohaks, mida iseloomustab soodnehinna ja kvaliteedi suhe. Kesklinna liikluskorraldus ja kasvav autostumine ei võimalda nii suurt piirkonda teenindavat kaubandust koondada üksnes kesklinna piirkonda. Linnaäärne kaubanduspark aitab Tartul paremini täita Lõuna-Eesti tõmbekeskuse rolli, pakkudes nii regiooni elanikele kui välisturistideleühes asukohas mitmekesist ja väga erinevaid vajadusi arvestavat valikut.

Käesolev planeeringulahendus järgib vajadust parandada liiklus- ja parkimiskorraldust, rekonstrueerida ja kaasajastada amortiseerunud Lõunakeskuse kaubandushoone, samuti mitmekesistada kaubandus- ja vabaajakeskuses tegevusi läbi juurdeehituse.

Lõunakeskuse kitsaskohad on hetkel  juurdepääs Riia tänavale ning vanem Lõunakeskuse hoone osa on ajale jalgu jäänud nii moraalselt kui tehniliselt. Planeeringuga on kavandatud mahasõit Riia tänavale ringristmikuga, mis tagab sujuva liiklemise kõikidesse suundadesse. Kergliiklejate tarbeks on kavandatud läbivad kuni 4 m laiused kergliiklusteed, mis on seotud naaberaladega; ohutuse eesmärgil on kergliiklusteede ristmikud tõstetud ning haljasribadega eraldatud. Rekonstrueeritav vana hoone osa sobitatakse uue keskusega, mis loob ühtse terviku ning juurdeehitustega kavandatud funktsioonid mitmekesistavad piirkonda veelgi.

Vastavalt OÜ Cumulus Consulting´u poolt 2013 a koostatud uuringule „Kaubandus-,meelelahutus- ja teeninduspindade ning büroopindade arendamise sotsiaal-majanduslike mõjudehindamine ja ettepanekute tegemine Riia tn – Ringtee tn piirkonna hoonestusmahtude ja -funktsioonide osas“ on ekspert Jussi S. Jauhiainen Lisas 1 välja toonud seisukoha, mille kohaselt Tartu arengu jaoks on oluline, et Tartu piirkonnast võib leida vähemalt ühe hästi tugeva, huvitava jaareneva elustiilikeskuse (s.o hästi suur ja funktsionaalselt mitmekesine teeninduskaubanduskeskus), kuna see toob otse mitte ainult töökohti, kaupu, teenuseid ja maksumaksjaid, vaid kujundab ka linna brändi, teeb elanike ja külastajate elu meeldivamaks ning võimaldab huvitavate ava-eraruumide arengut. Hetkel Lõunakeskus on see piirkond, mis võiks kujuneda taoliseks elustiilikeskuseks, kuid olulist tähelepanu on vaja pöörata kvaliteedile, funktsioonide mitmekesistamisele ning sellele, kuidas laiendada selle keskuse mõjuala Eesti sees.

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht